Drahé sestry a bratia, v období sviatku Zjavenia Pána je zvykom požehnávanie príbytkov. Prinášame Vám pobožnosť požehnania domu laikmi, ktorú sa môžete pomodliť vo svojich domovoch a tak si vyprosovať požehnanie na nasledujúci rok.

Súčasťou pobožnosti je aj tradičný trojkráľový nápis, ktorý si môžete napísať na dvere kriedou, alebo si môžete vytlačiť pripravený nápis, ktorý si môžete stiahnuť tu:

Nápis na dvere 2021 – čierne pozadie

Nápis na dvere 2021 – biele pozadie


POBOŽNOSŤ POŽEHNANIA DOMU LAIKMI

V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame. I s duchom tvojím.

KRÁTKE ČÍTANIE

Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Matúša:
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli  na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Chvíľa ticha…

PROSBY

S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby:

Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha.

Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí, daj, aby otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.

Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všetko vďační.

Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si pokorných srdcom, chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych.

Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti, prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi svojich spravodlivých v nebi.

Chvíľa ticha… každý si môže vzbudiť vlastnú prosbu

OTČE NÁŠ

A teraz sa spolu modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:
Otče náš, ktorý si na nebesiach…

ZNAK POKOJA

Dajme si znak pokoja.
Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

MODLITBA POŽEHNANIA

Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ak je svätená voda nasleduje pokropenie požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom sa povie:

Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

Na horné veraje dvier kriedou napíše, prípadne prilepí vytlačený text:

20 – C + M + B – 21
alebo
20 – G + M + B – 21

Namiesto napísania kriedou sa môže prilepiť vytlačený text.

Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o pomoc a ochranu:
Zdravas Mária…  Pod tvoju ochranu sa utiekame…

ZÁVER

Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa všetkých nás: V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.