AKTUÁLNE OPATRENIA COVID-19

FOTOSPOMIENKA NA SVÄTÝ TÝŽDEŇ VO FARSKOM KOSTOLE

(Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšená verzia)


Blíži sa slávnosť prvého sv. prijímania

Drahí rodičia prvoprijímajúcich detí!

Pred veľkonočnými sviatkami by som chcel spolu z pátrom Adamom srdečne pozdraviť všetkých žiakov tretieho ročníka a ich rodičov a chceme vás povzbudiť k tomu, aby ste prípravu na Prvé Sväté prijímanie brali vážne. Príprava na prvé sväté prijímanie spočíva momentálne hlavne v praktizovaní viery v rodinách (spoločná modlitba). Prosíme rodičov, aby sa každú nedeľu a sviatky s deťmi naďalej zúčastňovali sv. omší.

Ďalej je to učenie sa otázok a účasť na hodinách náboženstva. Najviac je však potrebné, aby sa rodičia aj krstní rodičia venovali zveľaďovaniu duchovného života svojich detí..

V našej farnosti sme na prvom stretnutí s rodičmi, ktoré sa uskutočnilo 03. októbra 2021, naplánovali slávnosť Prvého Svätého prijímania na 22. máj 2022.

Vedomostná príprava sa skladá z troch okruhov, ktoré sú uvedene na tejto stránke už dlhodobo. V škole deti tretieho ročníka oslovila naša učiteľka a katechétka pani Janka. Väčšina detí už absolvovala u nej vedomostnú prípravu. 30. apríla konči sa čas na preskúšanie základných vedomosti o viere.

Ak dieťa nebolo pokrstené v našej farnosti, je potrebné, aby rodičia čo najskôr požiadali o vydanie Krstného listu na farskom úrade vo farnosti, kde bolo ich dieťa pokrstené (ak to ešte neurobili).

Prosíme Vás drahí rodičia, aby ste pomáhali svojim deťom počas tejto prípravy hlavne svojim príkladom. Sprevádzajte deti na sv. omše, doma sa s deťmi spoločne modlite (napr. sv. ruženec) a spoločne spoločne kráčajte po ceste viery.

Nech sa vám darí … vaši pátri Mieczyslaw a Adam


Modlitba za Ukrajinu

Ty si náš nebeský Otec, dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou odovzdávame do Tvojich rúk.
Prosíme Ťa za mierové riešenie zložitej situácie na Ukrajine.
Prosíme Ťa za svetových štátnikov, aby stáli na strane dobra a našli silu k vzájomnej dohode a zmiereniu.
Prosíme Ťa tiež za všetky obete vojen, siroty, vdovy a utečencov. Objím ich svojou nežnou náručou.
Daj, nech okolo seba šírime pokoj, daj, aby sme neboli jeden druhému ľahostajní a dokázali si navzájom odpúšťať.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.Amen.

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Svätá Barbora, pomocníčka v núdzi, oroduj za nás.
Svätý Florián, ochranca v nebezpečenstve vojny, oroduj za nás.
Svätý Ondrej, patrón Ukrajiny, oroduj za nás.
Svätí Cyril a Metod, patróni Európy, orodujte za nás.
Svätý Václav, patrón mieru, oroduj za nás.
Mária, Matka Božia a Kráľovná pokoja, oroduj za nás.


AKTUÁLNE OPATRENIA COVID-19

(aktualizované dňa 01.04.2022 o 12:40)

S účinnosťou od 14. marca 2022 sa ruší Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Znamená to, že všetky hromadné podujatia okrem toho, že fungujú v režime základ, môžu sa konať od 14. marca bez kapacitných či iných organizačných obmedzení a podmienok.

Povinnosť nosiť respirátor na hromadných podujatiach zostáva naďalej zachovaná, týka sa to aj hromadných podujatí v exteriéri.


Zrušenie plošných obmedzení prevádzok a hromadných podujatí v praxi znamená, že za ochranu vlastného zdravia a zdravia svojich najbližších musí prevziať zodpovednosť každý jeden z nás.

Početné opatrenia, ktoré sa nachádzali vo vyhláškach ÚVZ SR, už od istého času nie sú povinné. V čase, kedy však stále pretrvávajú vysoké denné prírastky nových prípadov ochorenia, má ich dodržiavanie naďalej význam, a preto ich Úrad verejného zdravotníctva SR zapracoval do odporúčaní hlavného hygienika SR. Zvýšený hygienický štandard je totiž relatívne jednoduchou cestou, ako znižovať riziko nákazy a šírenia ochorenia COVID-19, ako aj iných respiračných infekcií.

Jednotlivé postupy majú odporúčací charakter a pomôžu vám znižovať riziko infekcie v špecifických situáciách či prevádzkach.


Pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu sa odporúča nasledovné:

  1. dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
  2. tesne pred rozdávaním prijímania/hostií si rozdávajúca osoba má vydezinfikovať ruky,
  3. v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si rozdávajúci vydezinfikuje ruky; pri prijímaní „pod obojím“ sa odporúča použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
  4. nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
  5. odporúča sa uprednostniť prijímanie na ruku, nie do úst,
  6. v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou, s ktorými má kontakt viac osôb,
  7. neodporúča sa podávanie rúk.