OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre účely naplnenia zákonných opatrení vo vzťahu k ochrane osobných údajov z prijatých záväzných dokumentov Zabezpečenie ochrany osobných údajov v Katolíckej cirkvi vyplývajú nasledovné praktické opatrenia.

Konferencia biskupov Slovenska ako právnická osoba sa stala zodpovednou osobou pre všetky diecézy, eparchie a farnosti v postavení prevádzkovateľov.

Je povinnosťou každého prevádzkovateľa uviesť na svojom webovom sídle kontakt na zodpovednú osobu nasledovne:

Zodpovednou osobou je:

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 11
814 99 Bratislava

IČO: 00684325
DIČ: 2020804841
web: gdpr.kbs.sk
email: dpo@kbs.sk

s príslušným hypertextovým odkazom na uvedenú stránku.

Novozriadená webová stránka slúži ako verejné deklarovanie zavedených opatrení pre účely ochrany osobných údajov ako aj informačná stránka pre všetky diecézy, eparchie, farnosti ako aj ďalšie právnické osoby, ktoré si svoju právnu subjektivitu odovzdajú a cirkevné školy a školské zariadenia. Na uvedenej webstránke budú aj po 25.5.2018 zverejňované aktuálne informácie a praktické usmernenia pre všetky subjekty, preto ju odporúčame pravidelne sledovať.