Spytovanie svedomia (spovedné zrkadlo)

Modlitba pred spytovaním svedomia:

Duchu Svätý príď a pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy, aby som ich úprimne oľutoval, vyznal a naozaj sa polepšil.

1. Prikázanie

Učil som sa pravidelne náboženstvo? Snažil som sa zapamätať si niečo z kázní? Nehanbil som sa za vieru? Modlil som sa ráno a večer? Modlil som sa nerád a nedbalo?

2. Prikázanie

Nevyslovoval som Božie meno nadarmo? Nehovoril som posmešne alebo neúctivo o Bohu, Márii alebo svätých?

3. Prikázanie

Nevynechal som dobrovoľne svätú omšu v nedeľu a v prikázaný sviatok? Prichádzal som načas na svätú omšu? Zapojil som sa do svätej omše? Spieval som? Modlil som sa? Pozorne som počúval Božie slovo? Nevyrušoval som cez svätú omšu?

4. Prikázanie

Poslúchal som rodičov a učiteľov? Pomáhal som im? Modlil som sa za nich? Neodvrával som rodičom?  Nezarmucoval som ich? Bol som dobrý k súrodencom?

5. Prikázanie

Dával som si pozor na zdravie? Nebil som iných? Nehneval som sa na iných? Nebol som sebecký, závistlivý, pyšný? Pomohol som slabším? Odpustil som blížnemu? Nenadával som iným? Nenavádzal som iných na zlé? Netrápil som zvieratá?

6. a 9. Prikázanie

Nemyslel som a nehovoril som neslušné slová a žarty?  Nepozeral som neslušné filmy a obrázky?

7. a 10. Prikázanie

Neukradol som niečo? Nepoškodil som cudzí majetok? Zaobchádzal som šetrne so svojimi vecami? Vrátil som ukradnutú vec? Nebol som lakomý? Nebol som lenivý? Neutrácal som peniaze na zbytočnosti? Plnil som si svoje povinnosti? Učil som sa svedomite?

8. Prikázanie

Nehovoril som zle o iných? Nevymýšľal som si chyby iných? Nevyzradil som zverené tajomstvo? Nežaloval som na iných? Dodržal som, čo som sľúbil? Nevyvyšoval som sa nad druhých? Neklamal som zo strachu pred trestom?


Ako sa spovedá

Pozdravíš sa: „Pochválený buď Ježiš Kristus!

Pán farár ti odpovie: „Naveky. Amen.“

Spolu s pánom farárom sa prežehnáš: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“ (nahlas)

Ty povieš: „ Spovedám sa Pánu Bohu i vám, duchovný otče, že som od malička ( od poslednej spovede) tieto hriechy spáchal (a).“

Vymenuješ svoje hriechy.

Keď si už iný hriech nepamätáš, povieš: „Na viac hriechov sa už nepamätám.

Vtedy ti pán farár povie niečo poučné, povzbudí ťa a povie ti, čo máš po svätej omši urobiť ako úkon pokánia (napríklad: pomodliť sa Otče náš,…). Dobre si to zapamätaj!

Potom ti pán farár povie: „Ak si už nespomínaš na žiadne hriechy, môžeš povedať ľútosť.“ alebo „Môžeš oľutovať svoje hriechy.“

A ty povieš: „Bože môj, s celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil (a). Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.“

Vtedy ti Pán farár dá rozhrešenie : „Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna zmieril svet so sebou a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov, nech ti službou Cirkvi udelí odpustenie a pokoj. A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Keď pán farár hovorí: „V mene Otca i…“, prežehnaj sa.

Pán farár povie: „Ďakujte Bohu, lebo je dobrý.“

A ty povieš: „Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Potom ti Pán farár ešte povie: „Pán Ježiš ti odpustil hriechy. Choď v pokoji.“

Poďakuješ a povieš: „S Pánom Bohom!“ a odídeš.