Modlitba na úvod

Bože, Duchu Svätý, pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy pravdivo, zo srdca ich oľutoval, úprimne ich vyznal a daj, aby som sa stal naozaj lepším človekom.

Viera

– Zaujímal som sa o svoju náboženskú formáciu? (prečítam si z času na čas nejakú knihu, časopis, zamyslenie s náboženskou tematikou, čítam si pravidelne Písmo..?)

– Hanbil som sa verejne vyznať svoju vieru prežehnaním či katolíckym pozdravom alebo v rozhovore s kamarátmi?

– Modlil som sa pravidelne ráno, večer?

– Bola moja modlitba povrchná? Modlil som sa len zo zvyku alebo z povinnosti?

– Veril som ľahkovážne horoskopom? Bol som poverčivý?

– Úmyselne som sa vyhýbal sv. spovedi a odkladal som ju?

– Postil som sa v piatky a na popolcovú stredu?

Sviatočný deň

– Vymeškal som z ľahostajnosti či lenivosti v nedeľu a prikázaný sviatok sv. omšu? Stál som zbytočne iba vonku pred kostolom, duchom neprítomný?

– Často bývam počas sv. omše nepozorný či roztržitý?

– Znesväcoval som nedeľu zbytočnými prácami (stavebnými prácami, pílením, kosením trávy alebo inými prácami v záhrade atď.)

– Venujem sa v nedeľu svojej rodine dostatočne? (idem s nimi na výlet, do prírody, na návštevu)

Ochrana života

– Zbytočne som riskoval svoj život alebo svoje zdravie? (v práci, na ceste…)

– Keď som mal problémy a ťažkosti, myslel som na samovraždu? Pokúsil som sa spáchať samovraždu?

– Porušoval som dopravné predpisy a ohrozoval tak seba a iných na ceste?

– Opíjal som sa? Viem žiť aj bez alkoholu, alebo som na ňom už skoro závislý?

– Riadil som auto pod vplyvom alkoholu?

– Mám nejakú závislosť, ktorá mi ničí zdravie? (fajčenie, alkohol, obžerstvo…)

– Užíval som drogy?

– Pobil som sa alebo som úmyselne zranil iného človeka?

– Donútil som manželku (inú ženu) k interrupcii, teda zabitiu nenarodeného dieťaťa?

– Súhlasil som s interrupciou, keď sa ma niekto pýtal na radu, alebo som verejne
súhlasil s týmto závažne ťažkým hriechom?

Intímna oblasť

– Dopustil som sa sebaukájania?

– Mal som intímny styk s inou ženou? Alebo s priateľkou či snúbenicou?

– Pozeral som nemravné filmy, časopisy, internetové stránky a pornografiu?

– Som závislí na pornografii?

– Dokážem sa ovládať v intímnej oblasti? Alebo som chorobne žiadostivý?

– Mal som chlípne reči, poznámky, návrhy pred cudzími ženami? (v zamestnaní, na pracovnej ceste, na týždňovke…)

Vzťah k majetku

– Kradol som? Vrátil som, čo mi nepatrí? Nahradil som spôsobenú škodu inému?

– Bral som si pracovné prostriedky, či iný materiál z práce?

– Bol som lakomý? Nerád som dával almužnu chudobným?

– Prispieval som na dobročinné ciele?

– Utrácal som peniaze pri kartách, stávkovaním či v hre na automatoch?

Reč

– Rozprával som nemravne, oplzlo, pohoršlivo, vulgárne?

– Preklínal som niekoho alebo niečo? Želal som od Pán Boha zlo niekomu?

– Hrešil som proti Pánu Bohu, Panne Márii a svätým? Bral som ich mená zbytočne a  nadarmo?

– Prisahal som zbytočne na rôzne malicherné podnety či dôvody?

– Klamal som?

– Dával som iným (zvlášť mladším a deťom) zlý príklad nemravnými vtipmi?

Vzťah k manželke

– Ponižoval som svoju manželku? V súkromí? Pred deťmi, verejne?

– Úmyselne som sa na ňu hneval a nechcel jej odpustiť, zmieriť sa?

– Nemodlil som sa pravidelne za svoju manželku, ale som jej želal zlo, preklínal ju?

– Dopustil som sa manželskej nevery? V myšlienkach, citoch alebo aj fyzicky?

– Bol som bezohľadný voči svojej manželke a násilný aj v intímnych situáciách?

– Nie som chorobne žiarlivý na svoju manželku?

Vzťah k deťom a rodine

– Prehnane veľa som pracoval a zanedbával tak hlavne rodinu a deti?

– Zaujímal som sa o výchovu svojich detí? Viem, kde a s kým chodia, čo robia, ako trávia voľný čas?

– Bol som príliš prísny k deťom alebo naopak príliš mäkký a schvaľoval som dokonca niekedy aj ich zlé skutky?

– Zanedbával som náboženskú výchovu svojich detí?

– Modlím sa spoločne so svojimi deťmi, manželkou, rodinou? Navštevujeme spolu sv. omše?

– Viem sa s nimi porozprávať o viere, o tom čo prežívajú, čo ich trápi, alebo teší…?

– Nevhodným spôsobom som zasahoval do manželského a rodinného života
svojich už dospelých detí?

– Ubližoval som svojim rodičom, súrodencom alebo deťom?

– Pomáham svojim starším a nevládnym rodičom? Pravidelne ich navštevujem?

– Trávim viac voľného času s kamarátmi ako so svojou manželkou, deťmi, rodinou?

Vzťah k blížnym

– Nechcel som odpustiť a zmieriť sa?

– Rozprával som o druhých pohŕdavo a ponižoval som ich slovom či skutkom?

– Bol som netolerantný? Chcel som mať vo všetkom za každú cenu pravdu?

– Bol som náladový a neznesiteľný?

– Závidel som druhým úspech?

– Pomstil som sa niekomu slovom, či skutkom, ignorovaním?

– Podvádzal som pri hre, v práci?

– Hovoril som bez potreby o chybách iných? Ohováral som?

– Vymýšľal som si chyby na iného s cieľom ublížiť, alebo som zväčšoval skutočné
chyby druhého? Osočoval som?

– Hneval som sa na niekoho a viditeľne prejavoval odpor, nesympatie k druhých?

– Podporoval som rasistické či proti ľudské myšlienky a politické smery? (napr. zlé nálady a reči proti Rómom, Židom, černochom, inovercom a pod.)

Čestnosť

– Úmyselne som porušoval štátne, obecné, pracovné a daňové zákony a nariadenia?

– Neplnil som si svedomito svoje povinnosti v rodine, práci, spoločnosti?

– Zdieral som svojich zamestnancov a podriadených?

– Úmyselne som zatajoval nejaké veľmi dôležité informácie?

– Klamal som na verejnom fóre, v televízii, rozhlase, či v tlači, na sociálnych sieťach?

– Podporoval som zlé úmysly, hriechy a nekresťanské praktiky druhých?

– Zneužíval som svoju funkciu, postavenie pre čisto osobné záujmy a neprimerane sa tak aj sám obohacoval?

– Konal som vedome proti svojmu svedomie a presvedčeniu v dôležitých rozhodnutiach? (ako napr. voľby, pracovné zmluvy, dobro väčšiny a pod.)

– Konal som niečo so zlým úmyslom, alebo zlými prostriedkami? Dával som alebo prijímal som úplatky?