Modlitba na úvod

Bože, Duchu Svätý, pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy pravdivo, zo srdca ich oľutoval, úprimne ich vyznal a aby som sa stal naozaj lepší.

Príprava

Pripomeniem si, kedy som naposledy prijal sviatosť zmierenia, či som na tom lepšie alebo horšie. Vykonal som úkon kajúcnosti, „pokutu“, ktorý som dostal pri poslednej svätej spovedi? Nezamlčal som vedome nejaký ťažký hriech?

Viera a modlitba

Myslel som na Pána Boha rád a často? Modlil som sa ráno i večer, pred jedlom apo jedle? Bol som pri modlitbe sústredený alebo roztržitý? Nevyrušoval som pri nej iných? Nevynechával som modlitbu? (ráno, večer…) Modlieval som sa za rodičov, súrodencov, za iných?

Úcta k Bohu

Je predovšetkým vnútorná? Je v mojom srdci? Hovoril som o Pánu Bohu vždy úctivo? Vyslovoval som Božie meno alebo mená svätých zbytočne, len tak, v prekvapení alebo aj v zlosti? Robil som si žarty z posvätných vecí, úkonov alebo osôb zasvätených Bohu? Bol som poverčivý,veril som horoskopom?

Zasvätenie nedele

Bol som každú nedeľu a v prikázaný sviatok na celej svätej omši? Prichádzal som na čas a neodchádzal som predčasne? Aktívne som sa zapájal do slávenia svätej omše? Niekedy som sa nezúčastnil bohoslužby? Prečo? Počúval som pozorne Božie slovo a jeho výklad (kázeň)? Vyrušoval som pri svätej omši? Ježiš je môj priateľ. Prijímam ho pri každej svätej omši? Našiel som si viac času pre svoju dušu (duchovné čítanie, štúdium, modlitba, uvažovanie a podobne)?

Rodičia a predstavení

Mám ku svojim rodičom a voči tým, ktorí ich zastupujú (moji predstavení v škole, na praxi, v internáte) lásku i úctu a poslúcham ich? Robím im radosť a pomáham im ochotne? Rozprávam o nich s úctou? Bol som neposlušný, hneval som ich, bol som drzý? Bol som úctivý a pozorný voči starým ľuďom?

Láska k blížnym

Bol som kamarátsky a slušný voči svojim súrodencom, spolužiakom a známym alebo som sa s nimi vadil, či aj bil? Hádal som sa s nimi, nadával im a posmieval sa alebo si robil žarty? Nepohŕdal som niekým? Nenavádzal som niekoho na zlé? Pomohol som ochotne iným? Robím niečo aj pre večnú spásu blížnych? Nepoškodil som si na zdraví zlou životosprávou, maškrtil som?  Zachoval som prikázaný pôst a cvičil som sa v sebaovládaní? Odpustil som blížnemu, a to každému? Neohrozoval som život svoj i iných? Riskoval som na ceste porušovaním bezpečnostných alebo premávkových predpisov? Nepohoršil som niekoho zlým príkladom?

Čistota

Naše telo je Božím dielom. Čistota a cudnosť ho chránia, aby dorástlo v dospelého človeka. Kto sa nenaučí ovládať, je slaboch. Usiloval som sa žiť čisto ako Božie dieťa? Krotím svoju zvedavosť v pohľadoch, počúvaní a čítaní? Mal som záľubu v nečistých myšlienkach, predstavách? Podnecoval som také myšlienky počúvaním zlých rečí, zlými knihami, filmami, internetovými stránkami alebo skutkami? Nerobil som necudné veci? Nenavádzal som niekoho na takéto veci? Snažím sa vyhýbať príležitostiam ku hriechu obmedzovaním televízie, odmietnutím zlých časopisov a všetkého, čo ohrozuje čistotu? Správal som sa slušne voči dievčatám a chlapcom?

Majetok

Zaobchádzam šetrne so svojimi vecami alebo som neporiadny? Nepoškodil som cudzí alebo verejný majetok, nekradol som? Nahradil som škodu, krádež alebo som všetko vrátil? Neponechal som si nájdenú vec? Nie som lakomý? Neutrácal som peniaze svojvoľne na zbytočnosti? Plnil som si dobre povinnosti (v škole, doma, na praxi)?Nebol som lenivý? Učil som sa svedomite?

Pravda

Hovoril som vždy pravdu? Neklamal som? Koho a prečo? Zo strachu pred trestom alebo preto, že sa chcem pred inými vyvyšovať? Nenavykol som si klamať v menej dôležitých veciach, keď sa bojím o svoje dobré meno alebo následkov svojich činov? Neohováral som? Nevymýšľal som chyby na iných (osočovanie)?Nevyzradil som zverené tajomstvo? Dodržal som, čo som sľúbil? (Dodržanie neviaže, keď som sľúbil niečo zlé)

Škola a práca

Bol som svedomitý v učení a v práci? Nahneval som svojho majstra, učiteľa, asistenta alebo iných predstavených? Pripravoval som sa dostatočne na vyučovanie?  Rád si plním svoje povinnosti? Neodpisoval som domáce úlohy? Bol som lenivý, neporiadny, nespoľahlivý? Musia ma rodičia alebo ich zástupcovia nútiť ráno vstávať do školy alebo do práce? Nekonám svoje práce tak povrchne, že niekto musí po mne opravovať chyby?

Sebaovládanie

Správam sa slušne? Ovládal som sa? Poznám svoje najväčšie chyby a snažím sa ich odstrániť? Nebol som: trucovitý a hnevlivý, márnomyseľný a maškrtný, ľahko urážlivý a náladový, lenivý alebo bojazlivý? Snažím sa byť úprimne veselý? Čím som Pána Boha za posledné obdobie najviac urazil? Aká je moja najväčšia vina?

Ktorej príležitosti sa budem vyhýbať, aby som neupadol do pokušenia?

Aké predsavzatie si urobím, aby som sa zlepšoval?

Vyznanie zlých skutkov je začiatok dobrých skutkov