Drahí bratia a sestry, keďže sa v tomto čase nemôžeme stretnúť na cintoríne a modliť sa tam za našich zosnulých, spojme sa duchovne a pomodlime sa nasledujúcu pobožnosť za zosnulých.


V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

ÚVOD
V našich myšlienkach sa prenesme na cintorín, na ktorom sa ako na svätom poli, sejú telá porušiteľné a vstávajú neporušiteľné, telá potupené a vstanú slávne, telá slabé a vstanú mocné, telá živočíšne a vstanú duchovné. Odpočívajú tam telesné pozostatky našich zosnulých bratov a sestier, kým im nesvitne slávny deň Pánov. Prosme Pána Ježiša, ktorý nám priniesol radostnú zvesť o údele veriacich zosnulých, že oni žijú a budú žiť aj v tele oslávení, aby prejavil svoje veľké milosrdenstvo našim zosnulým bratom a sestrám najmä v tomto čase, keď si celá putujúca Cirkev osobitne spomína na svojich členov, ktorí nás predišli do večnosti.

MODLITBA
Bože, ty si pre svojich veriacich ustanovil Cirkev, putujúcu na zemi, aby si ich prijal do neba ako večných obyvateľov; zhliadni na svoju rodinu, duchovne zhromaždenú, a vyslyš naše prosby za našich bratov  a sestry, ktorí zosnuli v Kristovom pokoji, i za všetkých zosnulých, ktorých vieru iba ty si poznal: prosíme ťa za nich v spojení s Kristom, tvojím Synom a naším Spasiteľom, ktorý pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

ČÍTANIE (z Knihy Múdrosti)
Duše spravodlivých sú v Božích rukách, muka smrti sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi; za nešťastie pokladali ich smrť a ich odchod od nás za záhubu. Ale oni sú v pokoji. A hoci v očiach ľudí pretrpeli muky, ich nádej je plná nesmrteľnosti. Po krátkom utrpení prijmú veľké dobrodenie, lebo Boh ich skúšal a zistil, že sú ho hodni. Vyskúšal ich ako zlato v peci a prijal ich ako celopalnú žertvu. Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu a verní zotrvajú v láske pri ňom, lebo pre svätých je pripravená milosť a zľutovanie a pre jeho vyvolených odmena.

PROSBY
Pane, zmiluj sa nad našimi zosnulými kňazmi, ktorí pochádzali z našej obce alebo pôsobili v našej farnosti. Daj, aby tí, čo ti slúžili ako kňazi, mali účasť na radosti nebeskej liturgie. Prosíme ťa vyslyš nás.

Zmiluj sa, Pane, nad našimi zosnulými rodičmi. Daj, aby tí, čo nám darovali pozemský život, mali z tvojej milosti účasť na blaženosti večného života. Prosíme ťa vyslyš nás.

Zmiluj sa, Pane nad našimi zosnulými súrodencami, príbuznými, priateľmi a dobrodincami. Daj, aby tí, ku ktorým nás tu na zemi pútala láska, na druhom svete prežívali tvoju večnú lásku. Prosíme ťa vyslyš nás.

Prosíme ťa za obete vojnových konfliktov. Daj, aby tí, čo toľko trpeli a obetovali svoj život, odpočívali z tvojho láskavého milosrdenstva vo večnom pokoji. Prosíme ťa vyslyš nás.

Prosíme ťa, Pane, za tých, na ktorých si nik nespomína. Nech ich tvoji anjeli privedú do večných príbytkov. Prosíme ťa vyslyš nás.

Prosíme ťa, za všetkých našich bratov a sestry, čo v tomto roku zomreli v nádeji na vzkriesenie. Dobrotivo im dovoľ uzrieť svoju tvár. Prosíme ťa vyslyš nás.

A na koniec ťa prosíme, Pane, za nás, pútnikov prechádzajúcich týmto pozemským svetom. Daj, aby sme navzájom žili v láske a mohli sa raz stretnúť s tebou a našimi drahými v nebeskom Jeruzaleme. Prosíme ťa vyslyš nás.

LITÁNIE K SVÄTÝM (litánie nie sú povinné)
A teraz poprosme svätých, aby orodovali za našich zosnulých.

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nich.
Svätý Michal, oroduj za nich.
Svätí Boží anjeli, orodujte za nich.
Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nich.
Svätý Jozef, oroduj za nich.
Svätý Peter a Pavol, orodujte za nich.
Svätý Ondrej, oroduj za nich.
Svätý Ján, oroduj za nich.
Všetci svätí apoštoli a evanjelisti, orodujte za nich.
Svätá Mária Magdaléna, oroduj za nich.
Všetci svätí učeníci Pánovi, orodujte za nich.
Svätý Štefan, oroduj za nich.
Svätý Ignác Antiochijský, oroduj za nich.
Svätý Vavrinec, oroduj za nich.
Svätý Vojtech, oroduj za nich.
Svätý Ján Nepomucký, oroduj za nich.
Svätí košickí mučeníci, orodujte za nich.
Svätá Perpetua a Felicita, orodujte za nich.
Svätá Agnesa, oroduj za nich.
Všetci svätí mučeníci, orodujte za nich.
Svätý Gregor, oroduj za nich.
Svätý Augustín, oroduj za nich.
Svätý Atanáz, oroduj za nich.
Svätý Bazil, oroduj za nich.
Svätý Martin, oroduj za nich.
Svätý Benedikt, oroduj za nich.
Svätý Cyril a Metod, orodujte za nich.
Svätý Andrej Svorad a Benedikt, orodujte za nich.
Svätý František a Dominik, orodujte za nich.
Svätý František Xaverský, oroduj za nich.
Svätý Kamil, oroduj za nich.
Svätý Ján z Boha, oroduj za nich.
Svätý Vincent de Paul, oroduj za nich.
Svätý Ján Mária Vianney, oroduj za nich.
Svätá Katarína Sienská, oroduj za nich.
Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nich.
Buď nám milostivý, odpusť nám, Pane.
Od všetkého zla, ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu, ochraňuj nás, Pane.
Od večnej smrti, ochraňuj nás, Pane.
Pre tvoje vtelenie, ochraňuj nás, Pane.
Pre tvoju smrť a zmŕtvychvstanie, ochraňuj nás, Pane.
Pre zoslanie Ducha Svätého, ochraňuj nás, Pane.
My hriešnici, prosíme ťa, vyslyš nás.
Odpusť nám hriechy, prosíme ťa, vyslyš nás.
Ježišu, Syn živého Boha, prosíme ťa, vyslyš nás.

Kriste, uslyš nás. – Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. – Kriste, vyslyš nás.

Pane Ježišu, náš život a naše vzkriesenie, zmiluj sa nad všetkými, čo zosnuli v tvojom pokoji, a aj nad tými, ktorých vieru iba ty si poznal, veď si trpel a umrel za spásu všetkých ľudí; vysloboď ich z očistca a daj im účasť na tvojej sláve, aby ťa chválili a velebili s tvojimi svätými na veky vekov. Amen.

ODPOČINUTIE VEČNÉ
Odpočinutie večné daj im, Pane.
A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji.

OTČE NÁŠ
Pozdvihnime teraz mysle k nebeskému Otcovi a slovami Pánovej modlitby prosme o príchod jeho kráľovstva i za odpustenie našich previnení: Otče náš

ZDRAVAS MÁRIA
A prosme aj Pannu Máriu: Zdravas´ Mária

ROZPOMEŇ SA MÁRIA
Rozpomeň sa, Mária, Matka bolestná, ako si stála pod krížom žalostná, keď na ňom Syn Boží a tvoj za našu spásu umieral. Pre bolesti, ktoré si tam prežívala, oroduj láskavo pred trónom milosrdenstva za našich zosnulých bratov a sestry. Amen.

ZÁVEREČNÁ MODLITBA
Bože, Stvoriteľ a Vykupiteľ všetkých veriacich. Ty si povedal, že svätá a spasiteľná je myšlienka modliť sa za zomrelých, aby boli zbavení svojich hriechov. Vyslyš milostivo naše vrúcne modlitby za rodičov, bratov, sestry a ostatných našich príbuzných, ktorí už z tohto sveta odišli. Oni verili a dúfali v Teba. Daj, aby boli oslobodení od všetkých trestov a stali sa účastní nebeských radostí. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen.