1. Kto je Pán Boh? Pán Boh je náš nebeský Otec.
 2. Odkiaľ je svet? Svet stvoril Pán Boh.
 3. Čo je Sväté písmo? Sväté písmo je napísané Božie slovo.
 4. Odkedy je Boh? Boh vždy bol, je a bude, lebo Boh je večný.
 5. Čo vie Pán Boh? Pán Boh vie všetko, aj to, čo si myslíme. Boh je vševediaci.
 6. Prečo nevidíme Pána Boha? Pána Boha nevidíme, lebo je čistý duch, nemá telo.
 7. Čo robíme, keď sa modlíme? Keď sa modlíme, rozprávame sa s Pánom Bohom.
 8. Je viac ako jeden Boh? Boh je len jeden.
 9. V koľkých osobách je Boh? Boh je v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý.
 10. Ako voláme tri božské osoby? Tri božské osoby voláme: Najsvätejšia Trojica.
 11. Kto sú anjeli? Anjeli sú neviditeľné duchovné stvorenia nebeského Otca.
 12. Kto sú ľudia? Ľudia sú stvorenia Pána Boha, ktoré majú telo a dušu.
 13. Aká je ľudská duša? Ľudská duša je neviditeľná a nesmrteľná.
 14. Akú úlohu majú ľudia na zemi? Ľudia na zemi majú oslavovať Pána Boha a budovať svet.
 15. Kedy si sa stal Božím dieťaťom? Vtedy, keď ma pokrstili.
 16. Akého si náboženstva? Ja som kresťan katolík.
 17. Ako voláme hriech prvých ľudí? Prvý alebo dedičný hriech.
 18. Kedy sa pácha hriech? Keď vedome a dobrovoľne prestúpime niektoré prikázanie Božie.
 19. Akým spôsobom sa pácha hriech? Myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.
 20. Sú všetky hriechy rovnaké? Nie. Sú malé čiže všedné hriechy a sú ťažké čiže smrteľné hriechy.                                                    
 21. Kedy pácha človek veľký hriech? Keď vo veľkej veci vedome a dobrovoľne prestúpi prikázanie Božie.
 22. Kedy spácha človek malý hriech? Keď v malej veci vedome a dobrovoľne prestúpi prikázanie Božie.
 23. Čo sa stane s dobrými a čo so zlými? Dobrých Pán Boh odmení a zlých potrestá.     
 24. Ako sa Pán Boh zmiloval nad ľuďmi? Zmiloval sa nad nimi tak, že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa.
 25. Kto je prisľúbený Vykupiteľ? Ježiš Kristus.
 26. Kto je matkou Vykupiteľa? Panna Mária.
 27. Kto je Ježiš Kristus? Je Boží Syn, ktorý sa pre nás stal človekom.
 28. Kto je svätý Jozef? Je ochranca a vychovávateľ Pána Ježiša, ženích Márie.
 29. Čo znamená meno Ježiš? Spasiteľ alebo Vykupiteľ.
 30. Čo znamená meno Kristus? Boží Pomazaný.
 31. Koho máme vidieť v Pánu Ježišovi? Pravého Boha a pravého človeka.
 32. Prečo sa stal Syn Boží človekom? Aby nás slovom i príkladom učil a vykúpil.
 33. Kto je otcom Pána Ježiša? Nebeský Otec.
 34. Kto je Duch Svätý? Tretia Božská osoba.
 35. Kto môže odpustiť hriechy? Len Pán Boh a v jeho mene kňazi.
 36. Čo je sviatosť zmierenia? Je sviatosť, v ktorej nám Pán Ježiš odpúšťa hriechy a zmieruje nás s nebeským Otcom.
 37. Čo je sviatosť oltárna? Je opravdivé telo a krv Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vína.
 38. Vidím Pána Ježiša, keď ho prijímam? Nevidím, lebo je tam ukrytý v podobe chleba.
 39. Aký hriech spácha ten, kto prijíma v stave ťažkého hriechu? Svätokrádež.
 40. Môžem pristúpiť k svätému prijímaniu so všednými hriechmi? Môžem, ale musím ich oľutovať.
 41. Ako zachovávam sviatostný pôst? Hodinu pred svätým prijímaním nič nejem ani nepijem.
 42. Čo je Cirkev? Je Božia rodina.
 43. Načo založil Pán Ježiš Cirkev? Aby viedla ľudí k spáse – do neba.
 44. Koho určil Pán Ježiš, aby tu na zemi viedol Cirkev? Svätého Petra a apoštolov.
 45. Kto riadi Cirkev dnes? Nástupcovia apoštolov : Pápež a biskupi.
 46. Čo je kostol? Boží dom.
 47. Kto sú svätí? Ľudia, ktorí hrdinsky nasledovali Pána Ježiša a teraz sú v nebi.
 48. Prečo sa modlíme k svätým? Lebo nám dávajú dobrý príklad a prihovárajú sa za nás u Pána Boha.
 49. Čo bude po smrti? Začne nový život,pre dobrých – v nebi, pre zlých – v pekle.