Katolícky pozdrav

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!
Naveky. Amen.

Modlitba Pána

 Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.Amen.

Anjelský pozdrav

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Chvála Najsvätejšej Trojice

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov.Amen.

Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. I v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána., ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel  za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.Amen.

Desatoro Božích prikázaní

 1. Ja som Pán, Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 3. Pamätaj, aby si svätil sviatočný deň.
 4. Cti otca svojho i matku svoju.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti blížnemu svojmu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke blížneho svojho.
 10. Nebudeš žiadostivo túžiť po majetku blížneho svojho, ani po ničom, čo jeho je.

Pätoro cirkevných prikázaní

 1. Svätiť prikázané sviatky.
 2. V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši.
 3. Konať skutky kajúcnosti každý piatok a na Popolcovú stredu.
 4. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Sviatosť oltárnu.
 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Šesť hlavných právd

 1. Boh je len jeden.
 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
 4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmieňa a zlých tresce.
 5. Duša človeka je nesmrteľná.
 6. Milosť Božia je na spásu potrebná.

Sviatosti

 1. Krst
 2. Birmovanie
 3. Sviatosť oltárna
 4. Sviatosť zmierenia
 5. Sviatosť pomazania chorých
 6. Posvätenie kňazstva
 7. Manželstvo

Hriech je, keď vedome a dobrovoľne prestúpime niektoré prikázanie Božie.
Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi.
Pokánie je – ľútosť nad hriechmi – je to návrat z hriechov k Nebeskému Otcovi.

Pred sv. spoveďou – spytujem si svedomie, ľutujem hriechy, sľubujem sa polepšiť
Pri sv. spovedi – vyznám hriechy kňazovi
Po sv. spovedi – sa ako nový človek budem snažiť robiť dobre

Eucharistia = Sviatosť oltárna = je živý Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína.

Ľútosť:
Bože môj, s celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Prosím, odpusť mi pre krv Kristovu.Amen.