Obrazy Krížovej cesty namaľoval v roku 2001 v priebehu niekoľkých mesiacov akademický maliar, ktorý na Jasnej Góre v Czenstochowej – národnej mariánskej svätyni Poľska zažil svoje obrátenie. Namaľoval ich v priebehu niekoľkých mesiacov. Nie je to klasická krížová cesta. Nazýva sa Golgota Jasnogorska, pretože má 18 obrazov. Niektoré premaľovával až 3krát a tak ich v skutočnosti bolo okolo tridsať. Je to krížová cesta Krista v dnešnom svete. Maliar seba zobrazil v osobe Šimona z Cyrény.


Úvod

Keď sa Boh rozhodol prejaviť svoju lásku, nielenže vstúpil do sveta ľudí, ale vzal na seba i všetku ich biedu. Kristova krížová cesta a jeho utrpenie sú nadčasové. Kristus s krížom nekráčal na Golgotu len vtedy, ale sprevádzal a sprevádza každého človeka počas 2000 rokov

Kráčajme spolu s Ním krížovou cestou tretieho tisícročia, cestou bolesti ľudí dnešnej doby.


Prvé zastavenie: Ježiš je odsúdený na smrť

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Čo sa dnes ráta vo svete? Čo si dnes svet všíma? Senzácie. To, čo na chvíľu upokojí ľudskú zvedavosť…

Ježiš stojí pred Pilátom ako tichý baránok vedený na zabitie. Táto skutočnosť v nás vyvoláva pochybnosti a zároveň sa stáva mediálnou senzáciou… Každý je však s týmto už tak oboznámený, že sa zaujíma o svoje. Nikto na obraze nepozerá na Krista, každý sa venuje svojmu – ženička predáva zemiaky, komentátor sa venuje svojej práci, iní sa dokonca  modlia, ale každý pozerá „niekde tam“…

Kristus zatvára oči pred pozemským súdom, keď vie, že v skutočnosti nie je obvineným, ale Sudcom, ktorý znova príde súdiť živých i mŕtvych. Bude Božským sudcom, dobrým a prirodzeným ako slnko, oproti Pilátovi, ktorému svieti umelé svetlo reflektorov, aby všetci videli ako si umýva ruky …., má zastretý zrak a v rukách drží slepeckú palicu ako symbol jeho neochoty a nevôle vidieť Pravdu stojacu pred nim.

Pane Ježišu, daj nám vnímavosť na  to, čo sa deje okolo nás a nauč nás nezastierať si zrak pred pravdou, i keď bolí.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Druhé zastavenie: Ježiš berie kríž na plecia

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ten, ktorý spolu so zločincami nastupuje cestu vedúcu na Golgotu, je Boh a napriek tomu pokorne berie na ramená svoj kríž. Nech teda vezme i tie naše kríže: palice a protézy, ktoré podopierajú ťarchu ľudského zmrzačenia, nech vezme kríže ľudí trpiacich v pracovných táboroch, ľudí v koncentračných táboroch, nech nesie kríž staroby, kríž bezradnosti zo straty zamestnania, ťarchu bolesti a zármutku nad stratou najbližšieho človeka…..

Ťarchou kríža sa Ježiš stáva podporou ľudí, ktorí trpia a uskutočňuje zázrak ich uzdravenia.

Pane Ježišu, sme úprimne vďační, že ťarchou svojho kríža podopieraš a nesieš tie naše kríže.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Tretie zastavenie: Ježiš prvýkrát padá pod krížom

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Sme udivení  a zúfalí nad Kristovou slabosťou. Odvraciame oči od utrpenia.

Hierarchia Cirkvi v pozadí Kristovho pádu symbolizuje tých, ktorí majú poznať obsah Písma a proroctiev, a predsa to nechápu. Dokonca i anjeli sa od tohto tajomstva odvracajú, pretože nevládzu pochopiť, ako Boh mohol urobiť niečo také. Znížil sa až na úroveň človeka – tvora omnoho nižšieho od anjelov – poslal svojho jediného Syna na smrť za také nič. A to bolo pre anjelov nepochopiteľné. Len jeden, malý anjel, sa neodvracia, lebo toto sa do jeho malej hlavy nevládze zmestiť.

Je tu však ešte jeden zmysel Kristovho pádu, na ktorý hľadia tí, čo mu majú byť najbližšie: nič tak nebolí ako nepochopenie od najbližších. To bolí veľmi. A aj to sa treba naučiť prijať.

Pane Ježišu, rozšír naše srdcia, aby sme nezostávali nechápavo stáť nad Tvojou láskou nech už prichádza v akejkoľvek podobe.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Štvrté zastavenie: Ježiš sa stretáva so svojou matkou

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Na tejto poľskej krížovej ceste Kristus nestretá Matku – človeka, ale Máriu na jasnogurskom obraze, ktorá je patrónkou krajiny a v nej sa sústreďujú všetky podoby uctievania. Tak ako u nás Slovákov je Sedembolestná Panna Mária. Kristus tiež stretá všetky matky, ktoré sú obrazom jej tváre. Panna Mária tu nie je centrom, ale v nej sa sústreďujú všetky milosti ako cez zväčšovacie sklo, a tak sa môžeme stretnúť s Ježišom.  A to je význam stretnutia s matkou.

Na obraze  Kristus v čase utrpenia a Kristus – Emanuel stoja oproti sebe. Emanuel – to je začiatok cesty, kríž – to je koniec. Všetky matky na večnej púti cez Golgotu smerujú k Bohu.

Pane Ježišu, pre toto bolestné stretnutie, posilni všetky matky sveta a poteš tie, ktoré stratili svoje deti.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Piate zastavenie: Šimon Cyrenejský pomáha niesť kríž

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Človek, ktorý nesie kríž, je iný ako ostatní. Akoby z iného sveta. A v tom je zmysel tohto obrazu: aby som mohol pomôcť, musím vyjsť z toho svojho sveta: tu vľavo je človek akoby bez roboty a nič ho nezaujíma, ďalší má husličky a všetko mu je ukradnuté, ten vzadu má priateľku pálenôčku a nič viac mu nie je treba,  vedľa mladík má svoju ženu a je spokojný. Každý tu má to svoje, no kto teda môže pomôcť druhému človeku? Kto vyjde zo seba… to je potrebné; pochopiť, prečo niečo robím.

Bolo potrebné toto upokorenie, strach pred cudzími, osamotenosť uprostred svojich, aby sme pod ťarchou kríža zbadali opovrhovaný Chlieb života.

Pane Ježišu, pomáhaj nám zanechať svoj svet a ochotne ponúknuť svoje dlane a srdce na pomoc.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Šieste zastavenie: Veronika utiera Ježišovi tvár

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Vera icon, teda pravý obraz. Pravdivý obraz Krista v človeku je ako gén bolestí, chorôb a utrpenia. Cez akýkoľvek drobný skutok milosrdenstva, ktorý preukážeme s láskou tak ako to napríklad robievala Matka Tereza z Kalkaty, či mnohí ďalší, ktorí preukazujú služby chorým a starým a starajú sa o ich základné ľudské potreby, sme odrobinkou Veronikinej šatky. V pozadí biela zástava s odtlačkom Kristovej tváre vyjadruje ľudskú kapituláciu pred  jeho láskou, pretože „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili!“

Pane Ježišu, pri tomto zastavení ďakujem za všetkých „anjelov“ milosrdenstva, ktorí sprevádzajú svojou láskavou a ochotnou službou všetkých, čo sú na ňu odkázaní.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Siedme zastavenie: Ježiš padá druhýkrát pod krížom

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

 „Je známe, že také hodiny pred sviatkami bývajú horúčkovité. Aj uličky sú preplnené“ (kard. K. Wojtyla, DC vo Vatikáne 1976) Druhý Kristov pád má svoje miesto v zástupe nervóznych a ubehaných ľudí, veď je veľký týždeň a za pár dní – Veľká noc. Z Kvetnej nedele, keď sme vítali Krista na pamiatku jeho slávnostného vstupu do Jeruzalema, ostali len palmové ratolesti, my sme stihli napriek nedeli i bežný nákup. Naše  odvrátené pohľady svedčia o nezáujme… Čo na tom, že Kristus kráča na smrť? Kristus padol, ale ešte bojuje, ešte žije a my sme ho už pochovali a zakryli fialovou farbou. Iba pes, ktorý nerozoznáva udalosti, vidí, poznáva a cíti, že Boh je živý.

Pane Ježišu, odpusť nám našu nevšímavosť a ľahostajnosť pre biedu iných a uč nás vidieť v druhých Teba.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


ôsme zastavenie: Ježiš napomína plačúce ženy

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Utešovanie žien, to je druhé stretnutie s Matkou – ukázaním cesty k spáse, ale tento krát prostredníctvom pokánia. Pred sebou môžeme vidieť rôzne biedy žien: drogovo závislá; žena, čo stratila zmysel života;  pod krížom ľahká žena alebo jednoducho každá, čo stratila tú podobu Boha v sebe, má možnosť návratu kedykoľvek bude chcieť. Zelené svetlo spovedníc je dôkazom. Vo sviatosti zmierenia ju čaká Božie odpustenie, aby sa tak vrátila a mala podobu Božej Matky v sebe.

Pane Ježišu, daj nám poznať vážnosť a zlobu našich hriechov a silu vyznať ich. Ďakujeme za kňazov, ktorí nám sprostredkujú Tvoje odpustenie.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Deviate zastavenie: Ježiš padá tretíkrát pod krížom

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Je to ďalšie pokračovanie predchádzajúceho zastavenia, kde je plač nad našimi deťmi. Tento krát plače Kristus. Boží Syn najviac trpí cez utrpenie detí. Je bezbranný ako dieťa v lone matky. Kristovo utrpenie to je aj bitie, obťažovanie, týranie a zabíjanie najnevinnejších, nenarodených.  Nikto z prírody nezabíja svoje mláďatá, len človek. Pred nami sú deti, ktorým sa berie ich detstvo – hrajú sa na dospelých(dievčatko v maminých topánkach), učia sa bojovať…. a pritom deti sa majú hrať, behať, smiať sa – byť ako anjeli. Preto možno v pozadí vidieť rebrík z Jakubovho sna, po ktorom zostupovali a vystupovali anjeli. Zároveň, z neho pred všetkými mučeníkmi, ako prví vojdú do nebeského kráľovstva deti, „lebo ich je nebeské kráľovstvo.“

(Starší pán na obraze je pán Korček – Žid, ktorý mal sirotinec, a keď jeho deti brali do plynových komôr a jemu ponúkli voľnosť, povedal, že chce ísť s nimi a tie najmenšie vzal na ruky…)

Pane Ježišu, žehnaj všetky deti sveta a uzdrav svojou láskou všetky ich bôle.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Desiate zastavenie: Ježiš je vyzlečený zo šiat

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pán Ježiš stojí pred nami ako pravda: „Ja som pravda…“. Prišiel ako holá, čistá pravda.

Telo Krista možno spojiť s podobenstvom o verejnej hriešnici a jej kameňovaní tými, čo sú bez hriechu. „Hriech“ Krista, to je jeho človečenstvo, čiže Telo – Božie Telo. My ho však vidíme ako bielu Hostiu v monštrancii v slávnostnej procesii. Pred týmto Telom namiesto kameňov hádžeme lupienky ruží a nevidíme upokorujúcu nahosť tela Božieho Syna. Vtedy: „Kristovo telo vyjadruje Otcovu lásku. Toto obnažené Telo plní Otcovu vôľu.“ (kard. K.Wojtyla, DC vo Vatikáne 1976)

Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že nás miluješ až do krajnosti a že si s nami stále v Eucharistii.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Jedenáste zastavenie: Ježiša pribíjajú na kríž

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pribitie na kríž, hoci chýbajú kati. Kristus sa sám položí na kríž, je naň „pribitý“ ľudskou bolesťou, horou krížou,  mučeníctvom obetí, ktoré trpeli a zomreli vo väzeniach a koncentračných táboroch, za Boha a za vlasť. Významné osobnosti novodobých  dejín Poľska hovoria o tejto krížovej ceste vedúcej k zmŕtvychvstaniu.

Všetkým známy Maximilián Kolbe, ktorý vystúpil z radu, aby dal život za druhého, spôsobil všetkým šok, v tom pekle sa predsa našiel človek. Zachránil tak život síce iba jednému človeku, ale zmenilo to všetkých, čo boli v tábore.

Pane Ježišu, ďakujeme ti za všetkých, ktorí v našom národe trpeli a umreli pre vieru v Teba. Ďakujeme Ti za ich svedectvo, odvahu a vernosť.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Dvanáste zastavenie: Ježiš na kríži zomiera

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Je dokonané. Keď Ježiš volá z kríža mocným hlasom: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?!“ je svojou opustenosťou a pochybnosťou najbližšie súčasnému človekovi. Ponižuje svoje božstvo do ľudskej chudoby a slabosti. Chvíľa Jeho smrti nám pomáha pochopiť, že treba zomrieť, aby sme žili. A tak pod Kristovým krížom stoja všetci tí, ktorí súhlasili s tým: áno, budem pomaličky zomierať…, ktorí pochopili to Kristovo: „Vezmi svoj kríž a nasleduj ma!“

Pane Ježišu, nech nás tvoja obeta a príklad svätých naučia dennodenne dávať život za „bratov“.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Trináste zastavenie: Ježiša skladajú z kríža

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Matka drží v náručí dieťa – mŕtve telo svojho jediného Syna. Kristus svojím utrpením a smrťou vyslobodzuje všetky národy z ich biedy a utrpenia.

Keď náš národ prežíval ťažké časy, vždy sa našli ľudia, ktorí vniesli svetlo…

Sedembolestná Panna Mária, patrónka  Slovenska, vypros nám milosti a silu pri nesení kríža.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Štrnáste zastavenie: Ježiša pochovávajú

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ježiš leží v hrobe koncentračného tábora. V hrobe hrozného ľudského utrpenia a nepochopiteľnej bezcitnosti. Dodnes Kristov hrob je podnetom na vznik teórii a vydávanie kníh, ktoré hlásajú jeho porážku, neexistenciu.

On, umierajúc, zničil našu smrť a zmŕtvychvstaním nám navrátil život.

Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoje víťazstvo nad smrťou a hriechom, za miesto, ktoré máme pripravené v nebi.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Záver

Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že si naše bolesti naplnil svojou prítomnosťou, ďakujeme, že vďaka Tvojmu krížu všetky naše kríže majú zmysel a hodnotu. Daj, nech ich nesieme trpezlivo a s takou láskou ako Ty.