Úvod

Trojjediný Bože, ďakujeme ti za túto chvíľu, že sme sem mohli prísť a že môžeme Tvojho Syna a nášho brata sprevádzať ceste s krížom.. Ty si ho poslal na našu zem, aby si nám ukázal zmysel a hodnotu našich životov. Aby sme nežili iba zo dňa na deň, ale aby sme si uvedomovali, že aj my sme poslaní k našim bratom a sestrám.

Preto ťa Milosrdný Bože, pre bolesti Tvojho Syna, počas tejto krížovej cesty chceme prosiť o otvorenosť pre naše srdcia, prosíme ťa za našich bratov a sestry, za svätého otca, kňazov, diakonov,  za rodiny, za bezdomovcov, väzňov, chorých a opustených a za tých na ktorých si nik nespomína.

Vlej do nás svetlo svojho Ducha, aby sme sa mohli ponárať do tajomstva ukrižovanej lásky.


Prvé zastavenie: Ježiš je odsúdený na smrť

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, teba Pilát odsúdil. A hoci ja nosím iné meno, odsudzujem ťa tiež? Ako? Nezáleží mi na mojich bratoch a sestrách, nemám chuť sa s nimi zaoberať, pomôcť im…? Ale prečo? Keby ťa Pilát bol poznal, keby sa bol s tebou rozprával a mal otvorené srdce, iste by to nebol urobil. A tak je to aj so mnou. Odsudzujem, lebo ťa nepoznám… Zabudla som, že bývaš v srdciach mojich bratov a sestier.

Pane Ježišu, pre tvoje odsúdenie na smrť, ťa prosím, otvor naše srdcia pre potreby tých, s ktorými sa denne stretávame.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Druhé zastavenie: Ježiš berie kríž na plecia

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Kríž. Vzal si ho na svoje plecia. Ticho a s láskou. Aj ja mám Pane svoje kríže, svoje bolesti. A v tom sa ti podobám. No predsa medzi nami dvomi je jeden veľký rozdiel. Ty nesieš kríž preto, lebo chceš, lebo si nezabudol na to, že si povolaný a ja preto, lebo musím. Kto je tým mojim krížom? Práca, čas, rodina, škola, modlitba? Aj ja som povolaná, veď keby si to nebol chcel, dnes by som sa k tebe nemohla prihovoriť. Som povolaná k životu. A život bez kríža je ako srdce bez človeka.

Pane Ježišu, pre tvoj kríž ktorý si s láskou vzal na svoje plecia, ťa prosím, aby sme aj my niesli svoje kríže s láskou a aby sme boli ľuďmi s veľkými srdciami.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Tretie zastavenie: Ježiš prvýkrát padá pod krížom

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Zem, blato, hlina. Človek sa môže zašpiniť. No nielen to. Zem, pôda prináša aj úrodu. Aj tvoj prvý pád, Pane Ježišu, ju priniesol v hojnosti. Naučil si ma, že keď padnem môžem vstať. Ale Pane Ježišu, prečo si padol? Prečo si neudržal rovnováhu? Bolelo ťa, že sme  sa vzdali svojho poslania? Že sme neboli dobrými , deťmi, matkami, otcami, kňazmi, rehoľnými sestrami?

Pane Ježišu, pre tvoj prvý pád, ťa prosíme za naše rozvrátené rodiny a za všetkých, ktorí zradili svoje povolanie, uzdrav naše rany a pomôž nám vrátiť sa na cestu spásy.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Štvrté zastavenie: Ježiš sa stretáva so svojou matkou

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pri ceste stojí žena. Máš ju veľmi rád je to tvoja Matka. Ona verne plnila svoje poslanie až do konca. Neopustila ťa. Pane, ja nemám rada nepríjemné veci, utekám od nich alebo ich odkladám na zajtra. Tvoja Matka, ktorú si dal aj mne bola však iná. Vedela, že ty jej pomôžeš vo všetkých ťažkostiach.

Pane Ježišu, pre toto stretnutie ťa prosíme, za nás, aby sme sa nevyhýbali nepríjemným veciam, ale aby sme dôverovali Tvojej i našej Matke.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Piate zastavenie: Šimon Cyrenejský pomáha niesť kríž

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Šimon sa vracal z poľa. Mal svoje poslanie, mal rodinu a iste bol vzorným otcom. A predsa ty si jeho poslanie doplnil. Stretol si ho na svojej ceste a on ti, aj keď nerád, pomáhal niesť kríž. Aj moje poslanie dopĺňaš. Posielaš ma aby som pomáhala, aby som povzbudzovala, modlila sa, napriek tomu že som ustatá a unavená.

Pane Ježišu, pre tvoje stretnutie so Šimonom ťa prosím, daj nám silu, aby sme vždy s radosťou a ochotne pomáhali iným, aby sme spolu s tebou, zomierali pre seba a žili pre Večný život.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Šieste zastavenie: Veronika utiera Ježišovi tvár

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Kráčaš spolu so Šimonom. On ti pomáha niesť kríž a okolo tejto cesty stojí veľa ľudí. Nikto však nemá odvahu priznať sa k tebe. Iba Veronika. Vystupuje zo zástupu a podáva ti ručník. A ty? Za taký malý skutok jej naň odtláčaš svoju tvár… Aj ja mám strach priznať sa ku tebe, keď ťa iní osočujú a chcú aby si znova dejinami niesol svoj kríž

Pane Ježišu, ty nás však poslal, keď si povedal: „Posielam Vás ako baránkov medzi vlkov.“ Pre tvoje stretnutie s Veronikou ťa prosím, o vytrvalosť v našom poslaní ohlasovať tvoje Kráľovstvo.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Siedme zastavenie: Ježiš padá druhýkrát pod krížom

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Znova padáš. Tvoj kríž je ťažký a ty sám už nevládzeš. Aj môj kríž je ťažký, ale to len preto, že ho nechcem niesť s tebou. Myslím si, že si vystačím sama. Ty si ma však stvoril a ako sv. Augustín hovorí: Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie k tebe.“ Som povolaná, aby som ťa milovala a by som s tebou kráčala aj po krížovej ceste.

Pane Ježišu, pre tento tvoj druhý pád ťa prosím, aby si ty sám mal prvé miesto v našom živote a aby sme sa raz mohli stretnúť s tebou, so svojim Stvoriteľom a Pánom.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


ôsme zastavenie: Ježiš napomína plačúce ženy

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Vidíš ich. Stoja povedľa cesty a plačú. No nie nad sebou, ale nad tebou. Je im ľúto, že ty trpíš a musíš zomrieť. Plakať a pomáhať druhým, to je naše poslanie. Ty si prišiel k nám, preto aby si nám otvoril cestu do neba. A aj nás posielaš, aby sme túto cestu otvárali druhým.

Pane Ježišu, pre tvoje stretnutie s plačúcimi ženami ťa prosím, aby sme nikdy nezabudli pomáhať svojim chudobným bratom a sestrám.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Deviate zastavenie: Ježiš padá tretíkrát pod krížom

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Tretí pád. Cesta s krížom ťa zmorila. Už nevládzeš. S láskou však pozeráš na mňa a hovoríš: „Aj tento pád, za teba, pretože ťa mám rád.“ Áno, láska nekončí pádom, preto znova vstávaš… Ak ma niekto zradí, ťažko mu odpúšťam, nerozprávam sa s ním alebo ho odmietam… No ty, Pane, napriek tomu, že sme ťa zradili svojimi hriechmi, znova vstávaš a ponúkaš nám odpustenie… Aj ja som povolaná odpúšťať tak, ako odpúšťaš ty.

Pane Ježišu, pre tvoj tretí pád ťa prosím, nauč nás poslaniu odpustenia.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Desiate zastavenie: Ježiš je vyzlečený zo šiat

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Všetko si nám dal. Aj šaty. Chcel si sa nám dať celý. Aká veľká láska. Ja si však Pane, radšej nechám niečo pre seba. Ale či ťa potom môžem milovať? Ty si nám dal všetko a chceš aby sme sa ti aj my dali, dokonca chceš prijať aj naše hriechy. Povolávaš nás k tomu, aby sme ich vyznávali a ľutovali…

Pane Ježišu, pri tomto zastavení ťa prosím za všetkých kňazov, aby s láskou vysluhovali sviatosť zmierenia ale i za nás, aby sme ti úprimne vyznávali svoje hriechy.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Jedenáste zastavenie: Ježiša pribíjajú na kríž

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Položili ťa na drevo kríža. Všetci boli proti tebe, ale nikto sa ťa nezastal. Tí, pred ktorými si robil zázraky mlčali, mali strach a nechceli sa priznať k Tebe. Vedel si, čo sa skrýva v každom z nás… A v tejto chvíli Pane, sa pozeráš aj na mňa. Neviem mlčať, keď ma pribíjajú na kríž, keď ma odsudzujú a bránim sa. Ale ty sa nebrániš, vieš, že si povolaný niesť svoj kríž až do konca.

Pane Ježišu, pri tomto zastavení, ťa prosím, o veľkú lásku k našim nepriateľom.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Dvanáste zastavenie: Ježiš na kríži zomiera

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

„Dokonané je.“ To sú tvoje slová Pane Ježišu. Splnil si svoje povolanie. Dal si svoj život za nás a my z neho čerpáme už 2000 rokov. Raz aj ja budem musieť povedať: Dokonané je. Bude to chvíľa, ktorá sa už nedá vrátiť späť… Mojej povolanie k pozemskému životu bude dovŕšené.

Pane Ježišu, pre tvoju smrť na kríži, ťa prosím o šťastnú hodinu smrti pre všetkých ktorí teraz zomierajú.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Trináste zastavenie: Ježiša skladajú z kríža

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Koniec. A predsa. Tvoja Matka ťa drží v náručí. Vie, že na teba nikdy nezabudne, vie že prídeš, vie že žiješ v jej srdci. Ja pri svojich problémoch zabúdam na teba, do mojej duše sa často vkráda tma… A to len preto, že nedovolím, aby tam prišlo slnko radosti z úspechu mojich blížnych…

Pane Ježišu, pre tú chvíľu, keď ťa tvoja Matka drží v náručí, ťa prosím, aby sme s odvahou a s pokojom pomáhali tým, ktorí ťa ešte nepoznajú a odmietajú.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Štrnáste zastavenie: Ježiša pochovávajú

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Hrob. Dali ťa do hrobu. Rozlúčili sa s tebou, ako to robia s mŕtvym. Aj my sa niekedy chceme rozlúčiť so svojimi povolaním, chceme byť na inom mieste než sme, chceme mať iných rodičov, iné problémy… Chceme újsť z hrobu do ktorého sme sa dostali… Ale či tvoj hrob Pane neostal prázdny?

Pane Ježišu, pre tvoje pochovanie ťa prosím, aby sme nikdy nezabúdali, že po tmavej noci, vždy svitne ráno a aby sme s radosťou očakávali tvoje zmŕtvychvstanie.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Záver

Pane Ježišu, ďakujeme ti, že sme ťa mohli  sprevádzať na tvojej krížovej ceste. Ďakujeme ti za tvoje povolanie do služby Cirkvi i do službynašim bratom a sestrám. Ďakujeme ti, že nikdy nie sme sami, že ty nás neustále sprevádzaš. Prosíme ťa, pomáhaj nám kráčať cestou tvojej ukrižovanej lásky do Večného života. Amen.